Spoločenské a etické zásady o.z. Tučniaky Žilina

 1. Všetci členovia sú si rovní, bez ohľadu na ich vek, vzdelanie, postavenie alebo funkciu v civilnom živote ako aj v klube, dĺžku členstva v klube, majetnosť a pod. Vyjadrujú to okrem iného aj tykaním a oslovovaním sa krstnými menami.
 1. Členovia sa snažia byť družní, priateľskí, ústretoví a nekonfliktní. Vytvárajú blízke, kamarátske vzťahy s ostatnými otužilcami v klube i v rámci Slovenska, pestujú vedomie spolupatričnosti, súdržnosti, vzájomnej podpory a pomoci.
 1. Usilujú sa o pozitívne myslenie, optimizmus, berú veci s nadhľadom a humorom, snažia sa šíriť okolo seba veselosť a dobrú náladu. Dokážu prijať zábavu aj na svoj účet.
 1. Členovia sa vecne a otvorene sa vyjadrujú k aktuálnym otázkam a problémom v klube, prichádzajú s návrhmi, spolupodieľajú sa na riadení klubu. Rešpektujú spoločné prijaté rozhodnutia
 1. Každý člen podľa svojich možností a schopností prispieva k dobrému fungovaniu a budovaniu klubu (pracovné brigády, organizovanie, zariaďovanie vecí, úprava lokalít, fotografie, nahrávky, informácie, tlačenie, kopírovanie materiálov, príprava podujatí, atď.)
 1. Členovia klubu sa usilujú o rovnomerné a spravodlivé delenie vecných a finančných nákladov (útrata pri spoločných posedeniach, dopravné a iné náklady, a pod.).
 1. Členovia klubu propagujú myšlienku otužovania v rodine a vo svojom okolí. Sú ochotní a ústretoví k novým záujemcom o otužovanie. Získavajú pre klub nových členov, pričom sa snažia podchytiť športovo orientovaných, zrelých, zodpovedných a spoločensky založených ľudí.
 1. Pri plávaniach na verejnosti sa nesnažia predvádzať, budiť nevhodný rozruch a obdiv divákov. Vystupujú prirodzene, športovo, v prípade záujmu podávajú vecné informácie.
 1. Správajú sa diskrétne pri prezliekaní, tak aby nevzbudzovali nežiaducu pozornosť, posmech, prípadne pohoršenie okoloidúcich.
 1. kontakte s médiami neusilujú o senzačnosť, osobnú sebaprezentáciu a demonštrovanie svojej výnimočnosti. V rozhovoroch nevytvárajú ani nepovzbudzujú nereálne predstavy a očakávania o otužovaní. Poskytujú objektívne a overené informácie.
 1. Členovia klubu sa aktívne zapájajú do verejného života v meste a regióne. Zúčastňujú sa spoločenských a športových akcií organizovaných mestom, obcou, komunitou, dobročinnými a charitatívnymi organizáciami, inými športovými klubmi a oddielmi.
 1. Otužilci si trvalo rozširujú okruh poznatkov, vedomostí i praktických zručnosti z oblasti otužovania, zimného plávania, zdravovedy a prvej pomoci.
 1. Sami dodržiavajú zdravú životosprávu, primerane sa stravujú, nefajčia, nepožívajú nadmerne a nevhodne lieky, neholdujú alkoholu.
 1. Otužilci sa pravidelne venujú aj iným športom. Celkovo sa usilujú žiť striedmo a viesť zdravý spôsob života.
 1. Otužilci plávajú celoročne vo voľnej prírode. Správajú sa k nej ohľaduplne a šetrne, nepoškodzujú a neznečisťujú ju, naopak, snažia sa prispieť k jej ochrane a zlepšeniu životného prostredia.

Odpovedať