Pravidlá bezpečnosti pri zimnom plávaní

Pravidlá bezpečnosti pri zimnom plávaní

o.z. TUČNIAKY Žilina

Úvod

Otužovanie spojené s celoročným plávaním vo voľnej prírode je športovo-rekreačná aktivita, ktorá kladie zvýšené nároky na bezpečnosť pri jej vykonávaní. Vyplýva to zo samotného charakteru zimného plávania, z rozmanitých podmienok  rôznych prírodných lokalít a mimoriadne premenlivých, až extrémnych klimatických podmienok za ktorých sa vykonáva.

Z tých najvýznamnejších treba uviesť:

 • Charakter vody – stojatá voda, mierny prúd, silný prúd, vlny, vodné valce, víry , malý tok, veľtok ... (napr. i ponorná rieka v jaskyni)
 • Podmienky pre vstup a výstup z vody – plytká voda, hlboká, meniace sa podmienky, pomalý, postupný a rovnomerný pokles dna, prudký pokles, vstup do hlbokej vody, vstup po hrubých kameňoch, výstup z vody v ľubovoľnom mieste plaveckej trasy, výstup len na niektorých miestach, prekážky v toku, na hladine, na brehu ...
 • Prehľadnosť trasy plávania, možnosti vizuálneho a akustického kontaktu, možnosť pomoci z brehu
 • Plávanie v zhoršených podmienkach viditeľnosti – dážď, hmla, sneženie, šero, tma
 • Plávanie pri sťažených podmienkach vo vode – ľadová kaša, triešť na hladine, ľad, kryhy, ľad brániaci výstupu z vody, prúd ťahajúci plavca pod ľad, omrznuté kamene
 • Plávanie v extrémnych podmienkach – silný vietor, mráz pod -5°C a pod.
 • Rizikovým faktorom je aj čistota vody na prírodných zdrojoch.
 • Rozdielna fyzická zdatnosť,  plavecká výkonnosť,  otužilecká skúsenosť a kondícia plavcov
 • Pri drvivej väčšine plávaní - neprítomnosť vodnej záchrany, záchranných prostriedkov, školených záchranárov a zdravotníkov

To všetko vytvára náročné až mimoriadne podmienky a situácie, pri ktorých môže dochádzať aj k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti plavcov. Každý organizovaný otužilec je o týchto rizikách poučený a mal by si ich byť. Vstupuje do vody na základe vlastného zhodnotenia situácie a vlastného rozhodnutia a je pri každom plávaní plne zodpovedný za svoje konanie.

Primárnym cieľom otužovania formou celoročného plávania v v otvorenej prírode je posilnenie organizmu, jeho odolnosti a obranyschopnosti, zlepšenie telesného i duševného zdravia. Akákoľvek organizovaná forma otužovania má však aj druhú, rovnako významnú prioritu. Pripravovať, organizovať a zabezpečovať otužilecké aktivity tak, aby v maximálnej možnej miere bola zabezpečená ochrana zdravia a životov otužilcov.

Preto tak zo strany každého plavca, tak aj organizátorov spoločných podujatí, je potrebná maximálna obozretosť, uvážlivosť, triezve zhodnotenie aktuálnej situácie a vykonanie potrebných opatrení smerujúcich k minimalizácii všetkých zdravotných a bezpečnostných rizík zimného plávania.

§1. Všeobecné podmienky členstva vzťahujúce sa k bezpečnosti otužovania

 1. Členom o.z. Tučniaky (ďalej len o.z.) sa môže stať dospelý, svojprávny, telesne a duševne zdravý človek. U detí a mladistvých je potrebný súhlas rodičov, alebo zákonných zástupcov, ktorí zároveň zabezpečia dohľad pri plávaní.
 1. U záujemcov o členstvo, ktorí majú pochybnosti o svojom zdravotnom stave, alebo reálne určité zdravotné problémy, rovnako ako u začiatočníkov nad 50 rokov sa odporúča absolvovať lekárske vyšetrenie (všeobecný lekár, lepšie u špecialistu, športového lekára).
 1. U záujemcov o otužovanie nad 60 rokov, prípadne osôb so zdravotnými, telesnými alebo duševnými obmedzeniami alebo ochoreniami je potrebný individuálny postup, eventuálne dohoda o miestach, podmienkach, obmedzeniach a ďalších okolnostiach súvisiacich so zimným plávaním.
 1. Členom o.z. sa stáva záujemca po oboznámení sa so stanovami združenia základnými podmienkami, zásadami a pravidlami členstva, pravidlami bezpečnosti pri zimnom plávaní, po podaní prihlášky, podpise čestného prehlásenia a rozhodnutí výboru o.z. o jeho prijatí. Na základe toho mu vedenie klubu vystaví preukaz člena o.z..
 1. Členstvo v  o.z. Tučniaky ho oprávňuje zúčastňovať sa všetkých plaveckých i neplaveckých akcií organizovaných o.z., získať informácie o činnosti o.z., voliť a byť volený do orgánov o.z. a používať znaky o.z.
 1. Člen o.z. je povinný dodržiavať stanovy o.z., bezpečnostné pravidlá zimného plávania ako aj ostatné interné predpisy a rozhodnutia združenia.

§ 2 Spoločné (klubové) tréningy, akcie a podujatia

 1. Otužilecké tréningy a plávania sa organizujú formou spoločného, skupinového plávania. Zásadne sa neodporúča plávanie o samote. Dôvodom je snaha maximálne prispieť k bezpečnosti, vzájomnej podpore a pomoci v prípade akýchkoľvek plaveckých alebo zdravotných problémov plavca, či už vo vode, alebo aj mimo nej. K tomu smeruje aj výber lokalít, miest a trás plávania.
 1. Za klubovú akciu možno považovať len pravidelné spoločné tréningy v stanovených termínoch a na určených miestach, akcie podľa kalendára aktivít klubu, podľa celoslovenského kalendára otužileckých akcií, prípadne iné nepravidelné spoločné akcie organizované klubom a oznámené vopred na internetovej stránke klubu.
 1. Akciou združenia nie je individuálne plávanie jedného či viacerých členov klubu mimo určené časy a miesta.
 1. Združenie nepreberá žiadnu zodpovednosť za iné osoby (príbuzní, známi niektorého člena, okoloidúci, náhodní plavci ...), ktorí vstupujú do vody v čase a mieste klubového tréningu.

§ 3 Individuálna zodpovednosť člena

 1. Dospelý otužilec je schopný primerane vnímať a rozumne posúdiť svoj telesný i duševný stav a schopnosti ako aj podmienky, okolnosti a riziká zimného plávania. Na základe toho nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie.
 1. Otužilec si objem chladovej záťaže (t.j. čas pobytu v studenej vode, resp. vzdialenosť plávania) vždy volí sám primerane svojim silám, otužileckej kondícii, aktuálnemu telesnému stavu, vonkajšej teplote, teplote vody a ostatným podmienkam tak, aby plávanie bezpečne zvládol, ukončil a po doplávaní bol schopný samostatne sa o seba postarať.
 1. Otužilec pláva s rezervou, nikdy nie na doraz. Nepreceňuje svoje sily, nepredvádza sa, nerobí silácke kúsky, ani sa neusiluje o rekordy za každú cenu. Nevystavuje sa zbytočnému riziku a nedáva svojím konaním podnet k obavám ostatných členov o neho.
 1. Otužilec prichádza na spoločné tréningy včas a vstupuje podľa možností do vody spoločne s ostatnými. Podobne pri doplávaní sa snaží opustiť vodu (eventuálne aj obliecť sa) v prítomnosti ostatných plavcov. Nepláva ani nezotrváva vo vode sám.
 1. Pri spoločnom plávaní sa pohybuje v blízkosti ostatných plavcov tak, aby s nimi bol vo vizuálnom i akustickom kontakte a bolo mu možné v prípade potreby poskytnúť pomoc.
 1. Spoločné plávanie nemusí prebiehať v jednej skupine. Podľa plaveckej a otužileckej výkonnosti sa môže plávať aj vo viacerých skupinách s rozdielnou rýchlosťou plávania a dĺžkou plaveckej trasy. Dôležité je, aby mal každý plavec v blízkosti ďalších plavcov, ktorí mu v prípade potreby môžu pomôcť.
 1. V prípade, že toto nie je možné, je plavec povinný plávať v bezpečnej vzdialenosti súbežne s brehom.
 1. K zvýšeniu bezpečnosti pri plávaní môže plavec použiť akýkoľvek vhodný pomocný alebo záchranný prostriedok (plávacie koleso, záchranný plavák a pod.), ktoré ťahá za sebou.
 1. Obzvlášť pri začiatočníkoch, v ich prvej sezóne je vhodné plávať v miestach a smeroch tak, aby sa mohol plavec kedykoľvek postaviť, prípadne niekoľkými tempami sa dostal k brehu a aby mu bolo možné v prípade potreby poskytnúť ľahšie pomoc aj z brehu.
 1. Otužilec je sám podľa svojich možností a schopností pripravený kedykoľvek poskytnúť pomoc inému plavcovi pri ochrane jeho zdravia, či záchrane života. Priebežne si prehlbuje znalostí a praktické zručnosti  prvej pomoci, znalosť krokov pri podchladení a postupy vodnej záchrany.
 1. Otužilec si sám volí ochranné prostriedky podľa vlastných potrieb (obuv, čiapka, rukavice), prípadne aj individuálne záchranné prostriedky (záchranné koleso, záchranný plavák Baywatch a pod.). (Poznámka: pri súťažnom plávaní sú rukavice neprípustné.)

§ 4 Zodpovednosť pri organizovaní hromadných, alebo verejných otužileckých akcií

 1. O.z. Tučniaky Žilina pri organizovaní verejných športových podujatí postupuje v zmysle Zákona č.1 zo 4. decembra 2013 o organizovaní verejných športových podujatí, predovšetkým s cieľom maximálnej ochrany zdravia a bezpečnosti účastníkov ako aj prípadných divákov.
 1. Združenie spolupracuje s verejnými záchrannými zložkami, predovšetkým útvarmi vodnej záchrannej služby. Z prostriedkov združenia necháva školiť vybraných členov v poskytovaní všeobecnej prvej pomoci, ako aj pomoci a záchrany na vode.
 1. Združenie si vyhradzuje právo nepripustiť na štart plávania účastníka (člena i nečlena združenia) s nedostatočnými plaveckými a otužileckými predpokladmi, fyzicky či psychicky indisponovaného, či inak rizikového. Tieto skutočnosti si preverí, podľa potreby aj nechá písomne potvrdiť pred začiatkom podujatia.
 1. Vedenie združenia má právo a povinnosť odvolať, alebo aj okamžite zrušiť verejné plavecké podujatie v prípade náhlej zmeny alebo výrazného  zhoršenia podmienok (napr. extrémne nízke teploty, silný vietor, veľké vlny, ľadochod a pod.).

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť schválením Valným zhromaždením o.z. Tučniaky

dňa: 2.10.2014

Jeden komentár k “Pravidlá bezpečnosti pri zimnom plávaní

Odpovedať