Zloženie predsedníctva a revíznej komisie od 1.5.2023

Po VZ a voľbách predsedníctva 30.4.2023 a prvom zasadnutí predsedníctva je reprezentácia klubu v nasledovnom zložení:

Ivor Rizman - predseda
Jozef Repčík:- podredseda
Marta Plaštiaková- tajomníčka
Peter Ondráš - hospodár
Michaela Pastorková - klubové ošatenie
Emília Židuljaková - člen výboru
Peter Mičic- člen výboru

Revízna komisia

Zuzana Brončeková
Jana Maťhová
Peter Cigánik

Odpovedať