Vznik a zánik členstva v OZ Klub otužilcov a zimných plavcov – Tučniaky Žilina

Úvodom

Narastajúci záujem o  otužovanie a s tým súvisiaci záujem o členstvo v klube viedol predsedníctvo klubu k vypracovaniu  zásad prijímania nových členov a konkretizácii podmienok členstva.

Ide o stanovenie postupu pri prijímaní záujemcov o členstvo v klube, upresnenie práv a povinností člena a  jasné definovanie, kto je vlastne riadny člen, ktorý môže byť volený do predsedníctva klubu a ktorý môže voliť a spolurozhodovať o záležitostiach klubu.
Doteraz sme pri voľbách narážali na problém s dosiahnutím nadpolovičnej väčšiny členov združenia, kvôli absencii neaktívnych členov združenia na valných zhromaždeniach klubu.

Zo stanov nášho OZ je jasné, podľa článku 3 , ktorý pojednáva o členstve v klube (viď nižšie celý článok stanov), že o prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia. Podobne predsedníctvo rozhoduje aj o vylúčení člena.

Písomnú prihlášku čestné vyhlásenie a GDPR si stiahnite tu

Článok 3 zo stanov OZ

Členstvo

1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4. Členstvo zaniká:

 a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

 b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

 c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

 d) zánikom združenia.

Potiaľto výňatok zo stanov OZ

Postup predsedníctva pri nadobúdaní a zániku členstva v OZ

Predsedníctvo klubu schválilo nasledovný postup pri vzniku   a zániku členstva v OZ.

 1. Záujemca o otužovanie sa zväčša spontánne pripojí k našim aktivitám, začne dochádzať na tréningy, spoločne s nami otužuje po istú dobu a rozhodne sa, či chce v tejto aktivite pokračovať pod hlavičkou nášho OZ. Teda prejaví záujem o členstvo v klube. Absolvuje úvodný pohovor o otužovaní, cieľoch a činnosti klubu. Oboznámi sa zo stanovami a poslaním klubu. Svoj záujem prejaví písomne vyplnením a podpísaním žiadosti o členstvo, podpísaním súhlasu o spracovaní osobných údajov atď. Vyplnenú prihlášku odovzdá najlepšie tajomníčke klubu (Marta Plaštiaková) alebo niektorému členovi predsedníctva.
 2. Predsedníctvo  individuálne posúdi doterajšiu aktivitu žiadateľa a rozhodne o prijatí alebo neprijatí kandidáta o členstvo v klube. Svoje stanovisko potvrdí písomne na prihláške a fotokópiu zašle uchádzačovi mailom.  Dňom rozhodnutia predsedníctva sa stáva žiadateľ členom klubu, s právami a povinnosťami člena. Jedinou výnimkou je právo hlasovať a byť volený do predsedníctva, nakoľko je nový člen v klube len krátko, nepozná dobre ostatných členov ani sám nemal možnosť sa dostatočne prejaviť. (Viď povinnosti a výhody členstva podrobnejšie nižšie)
 3. Spravidla pred koncom sezóny predsedníctvo posúdi celkovú aktivitu kandidáta o plné členstvo a zaradí, alebo nezaradí ho do zoznamu riadnych (plnoprávnych) členov  klubu so všetkými právami bez výnimky.
 4. Predsedníctvo pri tejto príležitosti posúdi aj aktivity  doterajších  riadnych  členov a môže na základe ich nezáujmu a pasivity  rozhodnúť o obmedzení (nemožnosť voliť) alebo (výnimočne) o úplnom pozastavení členstva.

Každý člen združenia bude mať možnosť nahliadnuť do zoznamu členov združenia.  Rýchlosť prijatia za člena bude individuálna, predsedníctvo sa bude riadiť  predovšetkým  prejavenou aktivitou  žiadateľa.

Každý člen má určité povinnosti a podľa postavenia v klube mu z členstva plynú aj určité výhody.

Všetci členovia klubu sú povinní:

 • Dodržiavať stanovy OZ a príslušné zásady vydané predsedníctvom OZ, s ktorými sa pri vstupe do OZ preukázateľne oboznámil, prípadne ktoré boli prijaté neskôr členskou schôdzou OZ.
 • Podľa svojich možností aktívne sa zúčastňovať v stanovených termínoch a miestach spoločných tréningov, zúčastňovať sa a pomáhať spoluorganizovať akcie usporadúvané  klubom.
 • Zúčastňovať sa spoločných brigád pri čistení úprave klubových a tréningových priestorov a odpracovať  stanovené brigádnické hodiny v príslušnej sezóne  (v tejto sezóne je to  5 hodín). V prípade nemožnosti účasti na spoločných brigádach  sa člen dohodne s predsedníctvom na individuálnom výkone brigádnickej činnosti, alebo inom spôsobe splnenia tejto povinnosti. 
 • Zaplatiť dobrovoľný členský príspevok pre príslušnú sezónu (na túto sezónu 10 Euro)
 • V rámci svojich možnosti poukázať 2% z daní na činnosť klubu (OZ Tučniaky Žilina), prípadne získavať ďalších prispievateľov a darcov zo svojho okolia.

Poznámka:  minimálny počet brigádnických hodín (5 hod.) a výšku členského príspevku (10€) bol schválený valným zhromaždením klubu 14.2.2020

Výhody z členstva v klube:

Klub poskytuje svojim členom celý rad materiálnych i nemateriálnych výhod, najmä:

 • Rady, informácie, skúsenosti, dohľad nad začiatočníkmi
 • Spoločné plávanie, tréningy 3x v týždenne, dobrá atmosféra, psychická podpora
 • Overené a upravené miesta plávania
 • Dohľad nad odloženými odevmi a vecami, ochrana pred obťažovaním cudzími ľuďmi
 • V prípade potreby pomoc vo vode i na brehu
 • Možnosť využívať klubovú chatku s okolím a ďalší majetok klubu
 • Právo  zakúpiť si  klubové odevy, prípadne ďalšie plavecké potreby
 • Možnosť účasti na otužileckých a zimno-plaveckých podujatiach v rámci SR i v zahraničí, spoločná doprava  ( niekde je  organizovanosť, t.j. príslušnosť ku klubu povinná)
 • Možnosť využívať finančné prostriedky klubu :  2% z daní, podpora mesta, VÚC, sponzorov, granty, komunitné fondy a pod.
 • Možnosť účasti na iných športových aktivitách klubu (turistika, bicykle, bežky, lyžovanie, beh ...)
 • Príslušnosť k zabehnutému klubu, tradícia, imidž klubu, právo používať logo klubu

Riadny člen klubu má naviac

Hlasovacie právo na valnom zhromaždení OZ, možnosť voliť členov výboru a byť zvolený za člena výboru.

Výhody členov predsedníctva:

Možnosť efektívne spolurozhodovať o činnosti klubu

Možnosť nezávislého využívania klubovej chatky, kľúče od chatky     (túto možnosť majú aj členovia klubu, ktorí sa zvýšenou  mierou podieľali na osadení a základnej úprave chatky)

Čestný člen:

Predsedníctvo klubu môže udeliť za mimoriadne zásluhy čestné členstvo. Čestný člen má výhody ako člen výboru a navyše nemá povinnosť platiť členské a nemusí sa zúčastňovať brigád.

Jeden komentár k “Vznik a zánik členstva v OZ Klub otužilcov a zimných plavcov – Tučniaky Žilina

Odpovedať