Plávanie vo Váhu s nováčikmi

Plávanie vo Váhu s nováčikmi

Blíži sa zima a s tým aj čas, kedy hladina Vodného diela zamrzne a my onedlho presunieme svoje otužilecké aktivity do rieky Váh. Skôr, než k tomu dôjde, je potrebné pripomenúť  si niekoľko zásadných rozdielov, ktoré majú dosah na bezpečnosť.

Plávanie v toku rieky Váh je výrazne odlišné, od plávania na stojacej hladine Vodného diela. Je to plávanie  pri rôznej výške vodnej hladiny (sú tu veľké výkyvy), pri meniacej sa sile a rýchlosti prúdenia vody (opäť veľké rozdiely) , v ľadovej vode (pod 4°C), v skutočne zimných podmienkach. Neraz za súmraku, v zníženej viditeľnosti, pri snežení, v mínusových teplotách vzduchu, pri vetre, vlnách.  Vstup do vody i výstupy sú po hrubých klzkých kameňoch, neumožňujú postupné „vkráčanie“ do vody.

V dôsledku prúdenia vody vznikajú  medzi plavcami vzdialenostné odstupy, čo sťažuje, prípadne aj úplne znemožňuje vzájomnú pomoc. Navyše, prúd plavca odnáša od odložených vecí, preto k času pobytu v chladnej vode je nutné pripočítať aj čas potrebný na návrat k miestu vstupu do vody a k odevom. To všetko vytvára iné, premenlivé a podstatne náročnejšie podmienky, ktoré zvyšujú požiadavky na bezpečnosť plávania. 

U nových plavcov k tomu pribúda neznalosť tohto prostredia a podmienok, neznáma plavecká a otužilecká výkonnosť, chýbajúca osobná skúsenosť s extrémnymi podmienkami, a teda aj obmedzená schopnosť správne zhodnotiť aktuálne okolnosti  a prispôsobiť tomu svoje rozhodovanie a konanie.

V neposlednom rade je tu aj aktuálne zrušenie spoločných tréningov a otužovanie v najrôznejších dňoch a časoch,  neprítomnosť starších a skúsenejších členov, samostatné vstupy  jednotlivcov, či skupiniek do vody. Ľudí, , ktorí sa navzájom nepoznajú, nevedia, či patria k sebe,  ku klubu a pod. Tento fakt nám vnáša do  obvyklej klubovej činnosti  moment neurčitosti, roztrieštenosti a neorganizovanosti,  ktorá má negatívny dosah aj na bezpečnosť.

V prvom rade je potrebné dôkladne sa oboznámiť  s Bezpečnostnými pravidlami  zimného plávania klubu. Medzi najdôležitejšie ustanovenia tu patrí V §3, odst. 1 o individuálnej zodpovednosti člena:

„Dospelý otužilec je schopný primerane vnímať a rozumne posúdiť svoj telesný i duševný stav a schopnosti ako aj podmienky, okolnosti a riziká zimného plávania. Na základe toho nesie sám plnú zodpovednosť za svoje konanie.“

Toto ustanovenie  vyjadruje, že pri akejkoľvek otužileckej aktivite je každý jednotlivec vždy a v plnej miere  zodpovedný sám za seba a vykonáva ju na vlastné riziko !

Dobrovoľne a vedome vstupuje do otvorenej prírodnej vody, na miestach, ktoré nemajú charakter prírodného kúpaliska, ktoré vôbec nie sú určené na verejné kúpanie, sú bez akejkoľvek záchrannej služby, a to v situáciách a podmienkach, ktoré  by väčšina ľudí posúdila ako nebezpečné,  naprosto nevhodné, či až extrémne.

Klub otužilcov môže usmerneniami, radami, pomocou, úpravou niektorých podmienok, dohľadom nad nováčikmi, organizáciou tréningov, atď. usilovať o maximálnu možnú bezpečnosť, ale nie je v jeho silách a možnostiach zaručiť úplne  bezrizikové podmienky. Klub preto nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť otužilcov.

Treba pripomenúť aj §2 , čo je to spoločný tréning, akcia, či podujatie. V súčasnosti nemáme oficiálne spoločné klubové tréningy. Plávame v rôznych časoch,  individuálne, alebo v  skupinkách. Akciou klubu nie je individuálne plávanie jedného, či viacerých členov klubu mimo určené časy a miesta. Zodpovednosť klubu za bezpečnosť tu neprichádza do úvahy ani len teoreticky. To zvyšuje požiadavky na uvážlivé a zodpovedné správanie každého plavca, ktorý vstupuje do vody.

Dôležitý je aj odstavec 4, tohto paragrafu. Združenie nepreberá žiadnu zodpovednosť za iné osoby (príbuzní, známi niektorého člena, okoloidúci, náhodní plavci ...), ktorí vstupujú do vody v čase a mieste klubového tréningu. Sem možno zahrnúť aj iných otužilcov, ktorí na rovnakých miestach a v rovnakých časoch vstupujú do vody, ale nemajú s našim klubom nič spoločné.

V tejto sezóne sa začalo venovať otužovaniu neobvyklé množstvo ľudí. Len niektorí sa hlásia k nám, mnohí vôbec netúžia byť našimi členmi, otužujú sa individuálne, alebo v rôznych partiách. A aj tých, ktorí sa k nám hlásia, zatiaľ veľmi málo poznáme, mali sme málo príležitostí pre osobné kontakty, rady a usmernenia  vo vzťahu k bezpečnosti otužovania.

Ak môžeme uvažovať o nejakej forme zodpovednosti klubu, potom to bude len zodpovednosť v morálnej rovine. Tú máme  vždy, pokiaľ sme to my, kto nováčikov privedie na breh Váhu, kto ich slovne, vlastným plávaním, príkladom navádza na vstup do vody. Kto im dal, či nedal dostatočné a správne informácie, kto na nich z pozície starších a skúsenejších členov mal dohliadnuť, upozorniť na chyby, či nebezpečia.  To znamená, že sme zodpovední za to, či sme urobili všetky kroky, ktoré boli z našej strany možné na to, aby sme znížili riziká a ohrozenie zdravia či životov záujemcov o členstvo v našom klube.

Zásadne do Váhu neprizývame a nepriberáme neznámych plavcov, ktorí nie sú v evidencii klubových nováčikov. Už vonkoncom nie takých, ktorí si chcú otužovanie ešte len vyskúšať !

Striktne  neodporúčame vstup do Váhu neplavcom, slabým plavcom, statickým otužilcom, deťom !

Napriek obmedzeniam zhromažďovania by do Váhu nemal žiaden nováčik (nováčikovia)  vstupovať bez prítomnosti skúseného, viacročného otužilca !

Čo potrebujeme overiť, skontrolovať?

 • Mali by sme vedieť, ako dlho a ako pravidelne sa dotyčný plavec otužuje
 • Ako je plavecky zdatný , pretože spravidla bude musieť plávať (podmienky  vo Váhu sú pre neplavcov, statických otužilcov a Wimhoferov nevhodné)
 • Ako dlho býva pri nízkych teplotách vo vode, akú má vlastnú otužileckú skúsenosť
 • Ako znáša bežné podchladenie pri plávaní, po výstupe z vody, pri obliekaní
 • Ako je vystrojený – povinná je obuv do vody a správne nafúknutý bezpečnostný vak

Čo  potrebujeme vysvetliť a ukázať

 • Premenlivú intenzitu turbínovej prevádzky hydroelektrárne
 • Posúdenie sily prúdu a výšky vodnej hladiny
 • Miesto a spôsob vstupu do vody, správne oddialenie sa od brehu
 • Upozorniť na možnú prítomnosť  menších vírov, alebo bočných prúdov
 • Primeranú vzdialenosť plávania od brehu
 • Možnosti a prekážky núdzového výstupu z vody
 • Možnosť príbrežných prúdov a vírov, spôsob zvládania
 • Nebezpečie príbrežného ľadu (tvorí sa len pri veľmi silných mrazoch)
 • Miesta obvyklých výstupov z vody, približné časy
 • Spôsob priblíženia sa k brehu a opatrného výstupu
 • Návrat k veciam

Plávanie vo Váhu je odlišné plávania v  stojatej vode a pri výrazne zvýšenom vodnom stave, či mimoriadne silnom prúdení vody môže predstavovať aj zvýšené riziko.  Pri výraznom zhoršení podmienok na plávanie je potrebné zvoliť náhradnú lokalitu Materiálovú jamu (rybník oproti River klubu).

Vhodné je vyskúšať s nováčikmi plávanie vo Váhu skôr, než nastanú tvrdé zimné podmienky.

Primeraný rešpekt,  znalosť podmienok a rozumné správanie dokážu riziká minimalizovať. Pre väčšinu plavcov je plávanie vo Váhu zaujímavé, pohodlné (prúd nesie) a zábavnejšie.  Pri dodržaní základných bezpečnostných opatrení je bezpečné a prináša novú, neobvyklú plaveckú a otužileckú skúsenosť.  

Odpovedať