Otužovanie – úvod

Motto:

1. Voda je život,
chladná voda je zdravý život

2. Život začína tam,
kde končí tvoja komfortná zóna.

Úvod

Otužovanie - zimné plávanie - plávanie v ľadovej vode - mrožovanie alebo winterswimming - winterschwimmen - morsowanie - zakalivanie

Toto sú slová, označujúce športovú aktivitu, ktorá si v posledných rokoch získava vo svete i u nás čoraz väčšiu popularitu a čoraz širší okruh aktívnych priaznivcov. V médiách sa bežne objavujú obrázky stoviek ľudí bežiacich do chladného mora, zábery z veľkých či menších otužileckých podujatí, slávností, súťaží, vysmiate tváre ľudí v ľadových prierubách, či váľajúcich sa v chladnom snehu. Otužovanie a zimné plávanie si získalo srdcia mnohých ľudí. Stratilo punc senzačnosti, stratilo charakter akejsi zriedkavej deviácie, alebo extravagancie a stalo sa bežnou rekreačnou i výkonnostnou športovou aktivitou, prístupnou najširšiemu okruhu ľudí.

Je pochopiteľne, že "otužilectvo", otužovanie a zimné plávanie zapustilo hlboké korene najmä v tých krajinách, kde sa človek s chladom stretáva a potrebuje sa s ním vyrovnať veľmi často. Škandinávske krajiny, Rusko, Kanada, Veľká Británia, ale aj Nemecko, pobaltské štáty, USA, Poľsko, Česko, Čína, Argentína a mnohé ďalšie.

Prudký nárast počtu otužileckých združení i počtu otužilcov môžeme vidieť i na Slovensku. História, osobnosti a začiatky otužovania na Slovensku sú dobre zmapované v iných prácach. S určitým zjednodušením môžeme povedať, že počiatky organizovaného a systematického otužovania plávaním v ľadovej vode siahajú u nás do 90-tých rokov minulého storočia. Sústreďovali sa spočiatku predovšetkým na plavcov z Bratislavy, ktorí sa začali spoločne schádzať, trénovať, začali robiť propagačné akcie a výjazdy do okolia, publikovať a popularizovať otužovanie a položili tak základy otužovania a zimného plávania na Slovensku. Ich zásluhou začalo otužilecké plávanie vstupovať do povedomia verejnosti, dostávalo sa do médií, mohlo oslovovať ďalších záujemcov. Postupne vznikali aj v iných mestách neforrmálne zoskupenia otužilcov, ktoré sa začali viac či menej systematicky venovať otužovaniu a zimnému plávaniu. Vybudoval sa systém pravidelných stretávaní otužilcov z rôznych miest. Na svet prišli prvé publikácie o otužovaní. Ale až vývoj po roku 2010 priniesol výrazné zvýšenie počtu otužileckých klubov a skoro až masový nárast počtu otužilcov.

V súčasnosti (2016) pôsobí na Slovensku vyše 60 otužileckých združení a stovky aktívnych otužilcov. K nim musíme pripočítať aj tých, ktorí sa v minulosti otužovaniu venovali, ale z rôznych dôvodov to už pravidelne a organizovane nerobia. Nesmieme tiež zabudnúť na individuálnych otužilcov, ktorí sa tejto aktivite venujú, ale nie sú organizovaní v žiadnom združení. Počet otužujúcich na Slovensku už môžeme odhadnúť na 1 - 2 tisíc. Takže skutočne z donedávna neobvyklej záľuby sa stala významná športovo-rekreačná aktivita, ktorá neustále naberá na príťažlivosti a popularite.

Snáď každý rekreačný šport či pohybovú aktivitu môžeme začať vykonávať aj bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí. Niekoho pri nej vidíme, niečo sme počuli, niečo si domyslíme, vyskúšame raz, dvakrát, viackrát a ono to nejako ide. Zimné plávanie nie je výnimkou. Mnoho otužilcov začínalo práve tak. Sami, bez nejakej teoretickej prípravy, bez skúsenosti. Dá sa to. Napokon, a pri otužovaní to platí dvojnásobne, človek sa najlepšie učí na vlastnej koži a na vlastných chybách (aj keď vieme, že múdrejší sa učia na chybách iných).

V dobe internetu si môže každý  ľahko a rýchlo nájsť potrebné informácie o čomkoľvek. Aj o otužovaní. Na internetových stránkach našich či zahraničných otužileckých združení je mnoho užitočných a praktických informácií a rád ako začať i ako postupovať pri zimnom plávaní. Záujemca o hlbšie a dôkladnejšie porozumenie otužovaniu a procesom prebiehajúcim v organizme otužilca  môže siahnuť aj po existujúcich  odborných prameňoch.  Sú to práce z pera skúsených, dlhoročných otužilcov i lekárov, odborníkov. Uplynulo však niekoľko rokov, knižné publikácie o otužovaní nie sú ľahko dostupné na trhu a možnosti prečítať si niečo o otužovaní na papieri sú obmedzené.

To je dôvod, ktorý ma priviedol k úmyslu zhromaždiť základné dostupné informácie o otužovaní a zimnom plávaní, doplniť ich aj vlastnými skúsenosťami a poznatkami a ponúknuť verejnosti prácu, ktorá by prístupnou formou podávala základné poznatky pre každého, koho otužovanie nejakým spôsobom oslovuje. 

Mala by pomôcť  najmä začiatočníkom. Tým, ktorí sa myšlienkou o otužovaní zaoberajú, chceli by začať, potrebujú nejaký impulz a najzákladnejšie informácie ako na to. Predovšetkým  tým, ktorí nemajú možnosť zapojiť sa do činnosti fungujúceho otužileckého združenia v blízkosti svojho bydliska,  kontaktovať sa so  skúsenejšími otužilcami a na začiatku sa ťažšie  orientujú v  informáciách o otužovaní. Ale napokon, aj skúsený, viacročný otužilec si v nej  môže nájsť niečo nové. Alebo si potvrdiť či doplniť  svoje poznatky a skúsenosti,  mať s čím polemizovať, prípadne i nesúhlasiť. To je  skromný cieľ tejto príručky.

Niekoľko zdrojov informácií o otužovaní:

MUDr. Jozef Makai:  Otužovanie - základné pokyny , Prompt, Bratislava, bez uvedenia roku  
MUDr. Jozef Makai:  Čo by mal vedieť otužilec, Prompt, Bratislava, bez uvedenia roku    
PaeDr. Radovan Hlatký: Kondičné otužovanie, Prompt, Bratislava, 2008 
Paedr. Radovan Hlatký: Ľadové medvede Bratislava, Prompt, Bratislava, 2009   
Pavol Dinka: Ľadové medvede v ľudskej koži, Bratislava, Belimex, 2003 
Doc.MUDr. Václav Zeman, CSc.: Adaptace na chlad u člověka, Praha, Galén, 2006   
Pavol Dinka a kol.: Voda a chlad, Bratislava, 2008 

články, informácie a rozhovory na stránkach:  
www.ladovemedvede.sk, www.zimneplavanie.sk, www.tucniakyzilina.sk